הוראות למילוי מועמדות לפרס רפפורט לביו-רפואה

הוראות למילוי מועמדות לפרס רפפורט לביו-רפואה

כללי:
 
כל אדם רשאי להציע אדם אחר כמועמד לפרס. לא תתקבלנה הצעות של מועמדים המציעים את עצמם.
 
כל אדם רשאי להיות מועמד לאחת משתי הקטגוריות הבאות:
א. פרס לחוקר/ת בעל הישג מדעי מוכח על סך $50,000.
ב. פרס לחוקר/ת צעיר בעל פוטנציאל על סך $30,000.
 
פרס לחוקר/ת צעיר/ה בעל/ת פוטנציאל יוענק לחוקר/ת העומד/ת לפחות באחד משני הקריטריונים הבאים:
א. טרם מלאו לו/ה 45 שנה ביום האחרון לרישום לקבלת הפרס.
ב. החוקר/ת מצוי בטווח של 10 שנים ראשונות מהמינוי האקדמי הראשון שלו/ה.
 
חוקר/ת אשר אינו עומד/ת באחד משני הקריטריונים, יוכל להיות מועמד/ת רק לקטגוריה א' (בטופס ההרשמה).
 
הגשת המועמדים לפרסי א. וב. תעשה מטעם אישים, ולא מטעם מוסדות או ארגונים.
ג. פרס לסטודנטים לתואר דוקטורט יינתן לארבעה סטודנטים כל שנה. סך הפרס תהייה $5,000 לכל זוכה.
        כל מוסד לימוד יכול להגיש עד חמישה מועמדים בכל שנה.
        המועמדים חייבים להיות בעלי אזרחות ישראלית בשלבים מתקדמים לקראת תואר דוקטורט.
 
הגשת הצעות בכתב:
 
כל הצעת שם מועמד/ת תוגש בכתב באנגלית ובליווי חומר מסייע כמפורט להלן.
 
הצעת מועמד/ת לפרס תכלול:
 
טופס הרשמה:
להורדת טופס לחוקר/ת בעל/ת הישג מדעי מוכח
להורדת טופס לחוקר/ת צעיר/ה בעל/ת פוטנציאל
להורדת טופס לסטודנט/ית לדוקטורט
קורות חיים מתומצת של המועמד/ת אשר יכילו את הפרטים הבאים:
- שם המועמד/ת ופרטים אישיים רלוונטיים
- פירוט השכלה אקדמית ותפקידים
- פירוט מלגות או פרסים
- רשימה של עד 20 פרסומים רלוונטיים לנושא המחקר המוגש לפרס
- שלושה מכתבי המלצה בלבד (לפרס לסטודנט/ית מספיק שני מכתבי המלצה שאחד מהם מהמנחה לדוקטורט)

טופס ההרשמה, קורות החיים ומכתבי הממליצים יועברו באחד מהפורמטים הבאים בלבד:WORD /PDF/ JPEG
יש לוודא כי שם כל קובץ שנשלח יכיל את שם המועמד/ת.
את הטופס המלא בצירוף קורות החיים ומכתבי ההמלצה יש לשלוח לכתובת forms@rappaport-prize.org.il
שאלות לגבי אופן מילוי טפסי המועמדות ניתן לשלוח בכתב לכתובת: info@rappaport-prize.org.il

Related Documents