תקנון פרס רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי

תקנון פרס רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי

 

פרק 1: הפרס

1. פרסי רפפורט ל"מצוינות בתחום המחקר הביו רפואי", יוענקו מדי שנה למדענים שימצאו ראויים לכך בגין מחקר רפואי או ביו-רפואי אשר יש בו מצוינות, פריצת דרך או חידוש.

2. הפרסים יוענקו מידי שנה בשלוש קטגוריות:

i.לחוקר בעל הישג מדעי מוכח (להלן: "פרס א'").

ii.לחוקר צעיר בעל פוטנציאל (להלן: "פרס ב'").

iii.לארבעה סטודנטים מצטיינים לתואר שלישי באוניברסיטה ישראלית, אשר נמצאים בשלבים מתקדמים ללימודיהם ואשר השיגו הישגים משמעותיים מוכרים בתחומי המחקר שלהם (להלן: "פרס ג'").

3. סכום הפרס: $50,000 לזוכה בפרס א'; $30,000 לזוכה בפרס ב'; $5,000 לכל זוכה בפרס ג' (סה"כ $20,000 עבור ארבעת הזוכים בפרס ג').

4. קריטריונים לקבלת הפרס (פרסים א' ו-ב'):

i.מחקר אשר פוטנציאלית יתרום לקידום בריאות האדם.

ii.על המחקר להיות מחקר פורץ דרך או בעל חידוש משמעותי אשר יש לו פוטנציאל להשלכות על תחום הרפואה או מחקר אשר מקדם באופן משמעותי תחום רפואי ספציפי כגון פיתוח תרופה או הבנה חדשה לגבי אופן טיפול במחלה ספציפית.

5. הפרסים יוענקו לשני זוכים, ולא יוענקו למוסדות או לארגונים.

6. במקרה של עבודה משותפת של שני חוקרים או יותר, או במקרה של הישג דומה, לוועדה האפשרות לחלק את הפרס בין החוקרים.

 

 פרק 2: מועמדים לפרס

1. מועמדים לפרס יהיו אזרחי ותושבי ישראל, שרוב מחקרם בארץ, ועוסקים במחקר באופן פעיל.

2. מי שזכה בעבר בפרס מרכזי בארץ או בחו"ל לא יוכל להגיש מועמדותו על אותו מחקר בו זכה לפרס.

3. מי שקיבל בעבר פרס מהקרן (פרסים א' ו-ב' בלבד), לא יוכל להגיש מועמדותו בשנית.

4. לוועדה האפשרות להציע מועמדים הראויים לטעמה לקבלת הפרס, אף מעבר לתאריך האחרון להגשת המועמדים.

5. חברי מכון רפפורט לא יוכלו להיות מועמדים לפרס.

6. לוועדה האפשרות בנסיבות מיוחדות לאשר מועמדים שאינם עומדים בתנאי סעיף קטן 1.

 

פרק 3: הוועדה, המרכז המקצועי והמרכז האדמיניסטרטיבי

1. בחירת המועמדים המומלצים לפרס תהיה בידי ועדת פרס רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי (להלן "הוועדה").

2. הרכב הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.

3. כל שנה אחד מחברי הוועדה ישמש כיו"ר הוועדה.

4. תפקידי הוועדה:

i.הוועדה תקבע את הזוכים בפרס מדי שנה ולצורך כך תבצע מיון של המועמדים השונים בסיוע המרכז המקצועי של הוועדה. בחירת המועמדים תיעשה לפי שיקול דעתה של הוועדה.

ii.לוועדה תהא האפשרות למנות ועדות שיפוט אד-הוק לקבלת חוות דעה לגבי המומלצים ותגדיר לכל ועדה את עבודתה.

iii.הוועדה תתייעץ עם מומחים נוספים כראות עיניה.

iv.בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול, המידע אודות המועמדים יהיה חסוי.

5. המרכז המקצועי של הוועדה – הינו כמצוין בנספח א' לתקנון.

6. תפקידי המרכז המקצועי במסגרת מכון רפפורט:

i.פרסום קול קורא, וטופס בקשה למועמדים להגשת הבקשות.

ii.ריכוז קבלת שמות מועמדים וטיפסיהם.

iii.ביצוע הניפוי הראשוני של מועמדים שלא עמדו בתנאי סף.

iv.את רשימת המועמדים אשר לדעת המרכז המקצועי אינם ראויים לעלות שלב לוועדה, יעביר ליו"ר הוועדה, לשם בדיקה ואישור ההחלטה.

v.יפנה למועמדים לגבי בקשות שלא מולאו כנדרש לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או הורדה ו/או הנמקה וכו'.

vi.העברת החלטות הוועדה למועמדים.

vii.ארגון הטקס.

7. יועץ משפטי ונציג קרן ברוך ורות רפפורט - עו"ד מטלון מוריאל ממשרד עו"ד גורניצקי ושות'.

8. המרכזת האדמיניסטרטיבית של הוועדה - הגב' לאה סרגוסי ממכון רפפורט.

 

 פרק 4: נהלים להגשת הצעות לפרס

1. רשות להגשת מועמדים:

i.כל אדם רשאי להציע אדם אחר למועמדות לפרס (פרסים א' ו-ב'), לא יתקבלו הצעות של מועמדים המציעים את עצמם.

ii.ההצעות לשמות המועמדים יבואו מטעם אישים ולא מטעם מוסדות או ארגונים (פרסים א' ו-ב').

iii.המועמדות לקבלת פרס ג' תוגש באמצעות המוסד להשכלה גבוהה בה לומד המועמד. כל מוסד יוכל להגיש עד חמישה מועמדים.

2. הגשת הצעות בכתב:

i.כל הצעת שם מועמד תוגש בכתב בעברית או באנגלית ובליווי חומר מסייע לבדיקת המועמד, כמפורט בסעיף  3 לפרק זה.

ii.הנהלת הפרס תפרסם "קול קורא" כל שנה או כל שנתיים, ע"פ שיקול דעתה, המזמין הגשת הצעות למועמדים לפרס, עד תאריך נקוב. ה"קול קורא" יועבר גם לראשי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, לבתי החולים בישראל, וכן יפורסם בעיתון יומי.

iii.בשנה שבה לא יפורסם "קול קורא", המועמדים לפרס יהיו קבוצת מועמדים שמועמדותם הוגשה בשנים הקודמות ואשר הוועדה מצאה אותם בולטים וראויים להיות מועמדים לפרס פעם נוספת.

3. הצעת מועמד לפרס תכלול:

i.קורות חיים מתומצתים של המועמד.

ii.רשימה של עד 20 פרסומים החשובים והרלוונטיים למועמדות;

iii.תיאור ההישגים במחקר (וכן הסיבה לכך שהמחקר ראוי לקבלת הפרס);

iv.שלושה מכתבי המלצה, בלבד. לפרס ג' מספיקים שני מכתבי המלצה, הכוללים מכתב המלצה מהמנחה של המועמד.

4. את הבקשות יש לצרף לפי ההנחיות המופיעות באתר.

5. את הבקשות יש להגיש עד המועד הרשום ב"קול הקורא".

 

פרק 5 :הוראות כלליות

1. ההודעה על שמות הזוכים תפורסם לפני מועד הענקת הפרס.

2. הפרס יוענק בחודש מרץ מידי שנה.

3. הפרס יוענק באירוע חגיגי, שתערוך קרן משפחת רפפורט ואשר ייתן ביטוי למטרות הפרס.

4. הפרס יינתן למועמד על בסיס תרומתו הייחודית, ללא הבדל גזע, דת, מין ולאום, וכמו כן ללא התייחסות לשיוכו למוסד מחקרי מסוים.

5. במקרים של חשש לניגוד עניינים, יועלה הנושא לוועדה שתטפל באופן פרטני בכל טענה.

 

קרן ברוך ורות רפפורט  (The Bruce and Ruth Rappaport Foundation)

נספח א' לתקנון פרס רפפורט למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי

 

הרכב וועדת פרס רפפורט

ההרכב של וועדת הפרס יכלול 9 חברים כדלהלן:

1. פרופ' אהרן צ'חנובר – חתן פרס נובל לכימיה 2004

2. פרופ' חגית מסר-ירון - בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל-אביב

3. פרופ' דבורה ברנע - בית ספר להנדסה מכנית, אוניברסיטת תל-אביב

4. פרופ' דני שכטמן – חתן פרס נובל לכימיה 2011

5. פרופ' מוטי שגב – הפקולטה לפיסיקה בטכניון

6. פרופ' רפי ביאר - מנהל, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

7. פרופ' נעם זיו - מנהל מכון רפפורט

8. פרופ' זליג אשחר - מחלקה לאימונולוגיה מכון וייצמן

9. פרופ' אהוד גזית - הקתדרה לננו-ביולוגיה, אוניברסיטת ת"א

 

המרכז המקצועי של הוועדה - ד"ר מיכאל קנובסקי, ד"ר לביולוגיה מולקולרית מבי"ח "הר סיני" שבניו-יורק